Current Transformers

5RL-101
$28.71

5RL-101

5RL-151
$28.71

5RL-151

5RL-201
$28.71

5RL-201

5RL-301
$28.71

5RL-301

2DARL-SD-41237 CT 200:5
2DARL-SD-41236 CT 200:5
2DARL-SD-41235 CT 200:5
7RL-501-1 Current Transformer 500:1
AcuCT-0812-200:5 CT
AcuCT-0812-400:5 Current Transformer
AcuCT-125-400:333 Current Transformer
AcuCT-2031-600:5 Current Transformer
AcuCT-2031-800:5 Current Transformer
AcuCT-3147-1000:5 Current Transformer
AcuCT-75-200:333 Current Transformer
170RL-201
2DARL-101
2DARL-201 CT 200:5
5DARL-201
5DARL-401
5RL-102
$38.74

5RL-102